4
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń88
  • Odpowiedzi2
  • Ocen na +6
4 ppt ?

REGULAMIN KONKURSU „Jesień oczami forumowiczów” (3)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

REGULAMIN KONKURSU „Jesień oczami forumowiczów”

Napisał(a): Admminka -

REGULAMIN KONKURSU „Jesień oczami forumowiczów”

§1

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Jesień oczami forumowiczów” zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez GRUPA INTERIA sp. z o. o. sp. K. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej „http://INTERIA.PL” lub „Organizatorem”) .
2. Fundatorem nagród jest AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 294978, NIP 966-13-19-418, REGON 050643816, kapitał zakładowy 2.395.287,50 zł opłacony w całości, (zwana dalej ,,Fundatorem").
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 27 października 2014 i trwa do dnia 3 listopada 2014 lipca 2014 r. do godziny 23:59:59.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem http://www.fo(...)eria.pl/
5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca konto na forum Interia pod adresem www.forum.interia.pl (zwanego dalej ,,Forum”), utworzone przed datą rozpoczęcia konkursu z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.


§2

II Zasady Konkursu

Zadaniem Uczestników Konkursu jest do dnia 3 listopad 2014 do godziny 23:59:59:
a) wykonanie zdjęcia, które z perspektywy Uczestnika oddaje klimat jesieni, a następnie załączenie go w odpowiedzi do wątku konkursowego. Każdy Uczestnik może załączyć dowolną ilość zdjęć;
b) zgłoszenie uczestnictwa w konkursie poprzez nadesłanie wiadomości e-mail na adres: konkursforum@firma.interia.pl w temacie wiadomości wpisując: „zgłoszenie do konkursu” i podając swój Nickname, z którego zamieszczane będą zdjęcia na Forum. W tekście wiadomości należy zawrzeć oświadczenie:
„Przystępując do konkursu, oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu dostępnym pod linkiem [link] i akceptuję jego postanowienia, jednocześnie:
• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przeze Mnie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji wysyłki nagrody”INTERIA.PL

Re: REGULAMIN KONKURSU „Jesień oczami forumowiczów”

Napisał(a): Admminka -


§3

III Warunki udziału w konkursie


Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie czynności wskazanych w pkt. 8 powyżej ..
8. Przesyłając zdjęcie (zwane dalej ,,Materiałem”) i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do przesłanego Materiału;
b) przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
c) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez INTERIA.PL na następujących polach eksploatacji:
• zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera;
• wprowadzania Materiału do własnych baz danych, w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów;
• w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;
9. Wysyłając Materiał na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym, z punktu widzenia technicznego, do umieszczenia go na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.
10. INTERIA.PL będzie usuwała Materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim lub niezwiązanych z wykonywaniem zadania konkursowego.
11. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, tj. umieścić nieograniczoną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
12. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których przesłany Materiał zostanie najwyżej oceniony tj. otrzyma najwięcej głosów pozytywnych (,,łapek w górę”), oceny negatywne nie będą brane pod uwagę. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, która po podsumowaniu i sprawdzeniu głosowania internautów wskaże 10 (słownie: dziesięciu) laureatów nagród, o których mowa w pkt. 23.
13. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie ilością pozytywnych ocen zebranych przez autora zdjęcia.

§4

IV Rozwiązanie Konkursu
14. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi 4 listopada 2014 roku.
15. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy zbiorą największą ilość ocen pozytywnych (,,łapek w górę”), oceny negatywne nie zostaną wliczone. Nickname Zwycięzców zostaną opublikowane na stronie konkursowej (http://www.fo(...)eria.pl) w ciągu trzech dni od daty wyłonienia Zwycięzcy.

16. O przyznaniu nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
17. W przypadku:
a. nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy
lub
b. naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu, stwierdzonego przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu

Zwycięzca Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w Regulaminie dokona nowego wyboru Zwycięzcy Konkursu spośród pozostałych najwyżej ocenionych prac.

Re: REGULAMIN KONKURSU „Jesień oczami forumowiczów”

Napisał(a): Admminka -

§5
V Nagrody
18. Nagrodami w Konkursie są: 10 zestawów zawierających torbę ekologiczną, kubek termiczny, książkę oraz film DVD ) po jednym zestawie dla każdego laureata.
19. Fundator prześle Nagrody przesyłką pocztową lub kurierską na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany przez Uczestnika w wiadomości e-mailowej w terminie 14 dni od daty publikacji listy laureatów na stronie Konkursu.
20. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
21. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do niej na osoby trzecie.
22. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do niej, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
23. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
24. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

§6

VI Postanowienia końcowe

25. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Grupa http://INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
26. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 – 946 Kraków.
27. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich brak uniemożliwia udział w Konkursie.
28. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
29. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
30. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza Laureatami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
31. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
32. Reklamacje, które wpłynęły po terminie 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.
33. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora – GRUPA INTERIA sp. z o. o. sp. K. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
34. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
35. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
36. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec (siła wyższa).
37. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu.
38. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
39. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

« Wróć do tematów
Do góry strony: REGULAMIN KONKURSU „Jesień oczami forumowiczów”