0
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń18
  • Odpowiedzi0
  • Ocen na +0
0 ppt ?

תדעו המשפטים וזכויות האדם (1)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

תדעו המשפטים וזכויות האדם

Napisał(a): Gość -

STANISŁAW RÓŻAŃSKI BREAKING AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAND NO. 55339/00
e- mail : daniel.rozanski38@wp.pl

Gdańsk

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Na okoliczność poczynań rządu jaką mam możliwość uzyskania stanowiska Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na okoliczność :

http://209.85.129.132/search?q=cache:4YT2miiNW3gJ:www.vaeter-aktuell.papaserver.de/english/ECHR_Case_of_Rozanski_v_1_Poland.doc+echr+55339/00&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=plhttp://foros.(...)31.htmlhttp://foros.(...)70.htmlhttp://poczta(...)530.204http://forums(...)98.html

i inne sprawy prokuratorsko sądowe z lat 1998 - 2009 znane MINISTERSTWU SPRAWIEDLIWOŚCI ?

JAK ROZUMIEĆ PONIŻSZE PISMO W OPARCIU O RZECZYWISTOŚĆ ?

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
BIURO MINISTRA
WYDZIAŁ SKARG I WNIOSKÓW
AL. UJAZDOWSKIE 11
00-950 WARSZAWA SKR. POCZT. 33
CENTRALA TEL. 52 12 888

WARSZAWA DNIA 6.02.2008 R.


BM III 051-166(2-5)/08/RPan
Stanisław Różański
daniel.rozanski38@wp.plPotwierdzam wpływ 4 kolejnych pism Pana nadesłanych pocztą elektroniczną w dniach 18, 21 i 22.01.2007 r. i jednocześnie powiadamiam, że korespondencję kierowaną do Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie sygn. I C-633/05 przesłano Prezesowi tego Sądu i stamtąd proszę oczekiwać informacji
o sposobie jej rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję, że obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość wystąpienia do sądu o ustalenie ojcostwa (art. 84 § 1 K.r.o.).

Naczelnik Wydziału
Skarg i Wniosków
z up. mgr Irena Kozłowska

STANISŁAW RÓŻAŃSKI BREAKING AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAND NO. 55339/00

==============================================================http://transl(...)p;tl=enhttp://transl(...)p;tl=frhttp://transl(...)p;tl=eshttp://transl(...)p;tl=ruhttp://transl(...)p;tl=it


Warszawa, 2009-04-08

K A N C E L A R I A S E J M U
BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
STANISŁAW RÓŻAŃSKI BREAKING AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAND NO. STANISŁAW RÓŻAŃSKI BREAKING AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAND NO.
Gdańsk
daniel.rozanski38@wp
(dane wprowadzone przez korespondenta,
automatycznie przeniesione z formularza)


Biuro Korespondencji i Informacji potwierdza odbiór listu przesłanego z formularza umieszczonego na internetowych stronach komisji sejmowych.
Jeżeli list jest związany z działalnością komisji i zawiera dane identyfikujące nadawcę, zależnie od jego treści, udzielimy odpowiedzi lub przekażemy go do komisji. Podkreślamy jednak, że komisje sejmowe nie mogą podejmować działań wykraczających poza zakres ich zadań i kompetencji.
Jeżeli list zawiera uwagi lub opinie o projekcie ustawy rozpatrywanym przez komisję, po przeanalizowaniu, zostanie on do niej przekazany lub wykorzystany przez Biuro Korespondencji i Informacji w materiale informacyjnym dla komisji.


Dziękujemy


===========================================================

GDANSK ON 8.04.2009 R.


STANISLAV RÓŻAŃSKI BREAKING AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAND NO. 55339/00
E-mail: daniel.rozanski38 @ wp
Gdańsk

Committee on Justice and Human Rights

Government actions to the fact that I have the opportunity to obtain the position of the Committee on Justice and Human Rights of the fact:

ECHR http://209.85.129.132/search?q=cache:4YT2miiNW3gJ:www.vaeter-aktuell.papaserver.de/english/ECHR_Case_of_Rozanski_v_1_Poland.doc + +55339 / 00 & cd = 3 & hl = en & ct = clnk & gl = plhttp://foros.(...)31.htmlhttp://foros.(...)70.htmlhttp://poczta(...)530.204http://forums(...)98.html

and other matters prokuratorsko court of the years 1998 - 2009 Ministry of Justice's known?

How to Understand IMPORTANT NOTE BASED ON REALITY?

REPUBLIC OF POLAND
MINISTRY OF JUSTICE
OFFICE MINISTER
COMPLAINT DEPARTMENT AND PROPOSALS
AL. Ujazdowskie 11
00-950 WARSAW SKR. POST. 33
HEADQUARTERS TEL. 52 12 888

WARSAW ON 6.02.2008 R.


BM III, 051-166 (2-5) / 08 / RMr.
Stanisław Różański
daniel.rozanski38 @ wp.pl4 further confirm the impact of the Lord sent letters by e-mail on 18, 21 and 22.01.2007, and at the same time, be notified that correspondence addressed to the District Court in Gdansk on the ref. C-633/05 I sent the President of the Tribunal and from there, please expect the information
about how to deal with it.
At the same time to inform you that the current law provides the opportunity to apply to a court to establish paternity (Article 84 § 1 Kro).

Head of Department
Complaints and Requests
up with. mgr Irena Kozlowska

STANISLAV RÓŻAŃSKI BREAKING AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAND NO. 55339/00

================================================== ============http://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = en & tl = enhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = en & tl = frhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = en & tl = eshttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = en & tl = ruhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = en & tl = it


Warsaw, 2009-04-08

K A N C E L A R A S E I J M U
OFFICE OF INFORMATION AND CORRESPONDENCE
ul. Rural 4/6/8
00-902 Warsaw
STANISLAV RÓŻAŃSKI BREAKING AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAND NO. STANISLAV RÓŻAŃSKI BREAKING AGAINST HUMAN RIGHTS IN POLAND NO.
Gdańsk
daniel.rozanski38 @ wp
(data entered by the correspondent,
automatically transferred from the form)


Correspondence and Information Office confirms receipt of the letter sent from a form located on the web pages of the Sejm.
If the letter is linked with the activities of the committee and includes the identity of the sender, depending on its content, provide answers or forward it to the committee. We stress, however, that parliamentary committees can not take action that goes beyond the scope of their duties and responsibilities.
If the letter contains comments or opinions on the bill by the committee, after examining, it will be forwarded to it, or used by the Office of communications and information in the material information to the committee.


Thank you

============================================================

GDANSK LE 8/04/2009 R.


STANISLAV Rozanski CONTRE LA RUPTURE DES DROITS DE L'HOMME EN POLOGNE NO. 55339/00
E-mail: daniel.rozanski38 @ wp

80-557 Gdańsk

Comité de la justice et des droits de l'homme

Les actions du gouvernement sur le fait que j'ai la possibilité d'obtenir la position de la commission de la justice et des droits de l'homme du fait:

CEDH http://209.85.129.132/search?q=cache:4YT2miiNW3gJ:www.vaeter-aktuell.papaserver.de/english/ECHR_Case_of_Rozanski_v_1_Poland.doc + +55339 / 00 & cd = 3 & hl = fr & ct = clnk & gl = plhttp://foros.(...)31.htmlhttp://foros.(...)70.htmlhttp://poczta(...)530.204http://forums(...)98.html

et d'autres questions prokuratorsko tribunal de l'année 1998 - 2009 Ministère de la justice sont-elles connues?

How to Understand NOTE IMPORTANTE SUR LA BASE DE LA RÉALITÉ?

RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
MINISTĂ RE DE LA JUSTICE
BUREAU MINISTRE
RECLAMATION SERVICE ET PROPOSITIONS
AL. Ujazdowskie 11
00-950 WARSAW SKR. POSTE. 33
SIEGE TEL. 52 12 888

VARSOVIE LE 6/02/2008 R.


BM III, 051-166 (2-5) / 08 / RM.
Stanisław Różański
daniel.rozanski38 @ wp.pl4 plus de confirmer l'impact de l'Éternel a envoyé des lettres par e-mail le 18, 21 et 22/01/2007, et en mĂŞme temps, ĂŞtre informé que la correspondance adressée Ă la Cour de district de Gdansk sur la réf. C-633/05, j'ai envoyé le Président du Tribunal et, de lĂ , s'il vous plaît attendre les informations
sur la manière de traiter avec lui.
Dans le mĂŞme temps de vous informer que la loi actuelle prévoit la possibilité de demander Ă un tribunal pour établir la paternité (article 84 § 1 Kro).

Chef de département
Plaintes et demandes
avec. Irena Kozlowska mgr

STANISLAV Rozanski CONTRE LA RUPTURE DES DROITS DE L'HOMME EN POLOGNE NO. 55339/00

================================================== ============http://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = fr & tl = frhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = fr & tl = frhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = fr & tl = eshttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = fr & tl = ruhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = fr & tl = it


Varsovie, 2009-04-08

K A N C A R E L A S E M J U I
BUREAU DE L'INFORMATION ET DE LA CORRESPONDANCE
ul. Rural 4/6/8
00-902 Varsovie
STANISLAV Rozanski CONTRE LA RUPTURE DES DROITS DE L'HOMME EN POLOGNE NO. STANISLAV Rozanski CONTRE LA RUPTURE DES DROITS DE L'HOMME EN POLOGNE NO.
Gdansk,
daniel.rozanski38 @ wp
(les données entrées par le correspondant,
automatiquement transférées Ă partir de la forme)


Correspondance et de l'information confirme la réception de la lettre envoyée Ă partir d'un formulaire situé sur le site web de la Sejm.
Si la lettre est liée aux activités de la commission et comprend l'identité de l'expéditeur, en fonction de son contenu, fournir des réponses ou de la transmettre Ă la commission. Nous soulignons, cependant, que les comités parlementaires ne peuvent pas prendre des mesures allant au-delĂ de la portée de leurs devoirs et responsabilités.
Si la lettre contient des commentaires ou des avis sur le projet de loi par la commission, après examen, il sera transmis Ă celui-ci, ou utilisé par le Bureau de l'information et des communications dans les documents d'information Ă la commission.


Merci

==============================================================

R. DE GDANSK 8/04/2009


STANISLAV RÓŻAŃSKI PASADO CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EN POLONIA NO. 55339/00
E-mail: @ daniel.rozanski38 wp

80-557 Gdansk

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Medidas adoptadas por el Gobierno sobre el hecho de que tengo la oportunidad de obtener la posición de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la realidad:

CEDH http://209.85.129.132/search?q=cache:4YT2miiNW3gJ:www.vaeter-aktuell.papaserver.de/english/ECHR_Case_of_Rozanski_v_1_Poland.doc + 55339 / 00 & cd = 3 & hl = es & ct = clnk & gl = plhttp://foros.(...)31.htmlhttp://foros.(...)70.htmlhttp://poczta(...)530.204http://forums(...)98.html

y otros asuntos prokuratorsko tribunal de los aĂąos 1998 - 2009 Ministerio de Justicia que se conoce?

Cómo Entender NOTA IMPORTANTE BASADA EN REALIDAD?

REPÚBLICA DE POLONIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
OFICINA DE MINISTRO
DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y PROPUESTAS
AL. Ujazdowskie 11
00-950 VARSOVIA SKR. POST. 33
SEDE TEL. 52 12 888

6/02/2008 R. DE VARSOVIA


BM III, 051-166 (2-5) / 08 / RSr.
Stanisław Różański
daniel.rozanski38 @ wp.pl4 confirman aún más el impacto del SeĂąor envió cartas por correo electrónico los días 18, 21 y 22/01/2007, y al mismo tiempo, se notifica que la correspondencia dirigida al Tribunal de Distrito en Gdansk en la ref. C-633/05 me envió el Presidente del Tribunal y, desde allí, por favor, esperamos que la información
acerca de cómo tratar con él.
Al mismo tiempo para informarle de que la ley actual ofrece la oportunidad de recurrir a un tribunal para establecer la paternidad (artículo 84 § 1 Kro).

Jefe de Departamento
Denuncias y solicitudes
con. Gestor Irena Kozlowska

STANISLAV RÓŻAŃSKI PASADO CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EN POLONIA NO. 55339/00

================================================== ============http://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% y 2Fwww_spc.htm sl = es & tl = eshttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% y 2Fwww_spc.htm sl = es & tl = frhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% y 2Fwww_spc.htm sl = es & tl = eshttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% y 2Fwww_spc.htm sl = es & tl = ruhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% y 2Fwww_spc.htm sl = es & tl = es


Varsovia, 2009-04-08

K A N C E L A R E A S I J M U
OFICINA DE INFORMACIÓN Y CORRESPONDENCIA
ul. Rural 4/6/8
00-902 Varsovia
STANISLAV RÓŻAŃSKI PASADO CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EN POLONIA NO. STANISLAV RÓŻAŃSKI PASADO CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EN POLONIA NO.
Gdansk

daniel.rozanski38 @ wp
(los datos introducidos por el corresponsal,
transfiere automáticamente a partir de la forma)


La correspondencia y la Oficina de Información confirma la recepción de la carta enviada desde un formulario localizado en las páginas web de la Sejm.
Si la carta está relacionada con las actividades de la comisión, e incluye la identidad del remitente, en función de su contenido, ofrecer respuestas o lo remitirá a la comisión. Destacamos, sin embargo, que las comisiones parlamentarias no pueden tomar medidas que vayan más allá del ámbito de sus deberes y responsabilidades.
Si la carta contiene los comentarios u opiniones sobre el proyecto de ley por la comisión, después de examinar, será enviada a la misma, o utilizados por la Oficina de la información y las comunicaciones en el material de información a la comisión.


Gracias

================================================================

Danzica il 8/04/2009 R.


STANISLAV Rozanski BREAKING CONTRO I DIRITTI UMANI IN POLONIA NO. 55339/00
E-mail: daniel.rozanski38 @ wp

80-557 Gdańsk

Commissione per la giustizia ei diritti umani

Azioni di governo per il fatto che ho la possibilitĂ di ottenere la posizione della commissione per la giustizia ei diritti umani del fatto:

CEDU http://209.85.129.132/search?q=cache:4YT2miiNW3gJ:www.vaeter-aktuell.papaserver.de/english/ECHR_Case_of_Rozanski_v_1_Poland.doc + +55339 / 00 & cd = 3 & hl = it & ct = clnk & gl = plhttp://foros.(...)31.htmlhttp://foros.(...)70.htmlhttp://poczta(...)530.204http://forums(...)98.html

e altre questioni prokuratorsko tribunale degli anni 1998 - 2009 Ministero della Giustizia, conosciuta?

Come Capire NOTA IMPORTANTE BASATA SULLA REALTA '?

REPUBBLICA DI POLONIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO DEL MINISTRO
CENSURA SERVIZIO E PROPOSTE
AL. Ujazdowskie 11
00-950 VARSAVIA SKR. POST. 33
SEDE TEL. 52 12 888

Varsavia il 6/02/2008 R.


BM, III, 051-166 (2-5) / 08 / RSig.
Stanisław Różański
daniel.rozanski38 @ wp.pl4 confermare ulteriormente l'impatto del Signore ha inviato lettere per e-mail, il 18, 21 e 22.01.2007, e al tempo stesso, essere notificato che la corrispondenza indirizzata al Tribunale distrettuale di Danzica il rif. C-633/05 ho inviato al Presidente del Tribunale e da lĂŹ, si aspettano che l'informazione
su come trattare con essa.
Allo stesso tempo, di informarLa che la legge attuale prevede la possibilitĂ di applicare a un tribunale per stabilire la paternitĂ (articolo 84 § 1 Kro).

Capo del Dipartimento
Reclami e richieste
con. Gest Irena Kozlowska

STANISLAV Rozanski BREAKING CONTRO I DIRITTI UMANI IN POLONIA NO. 55339/00

================================================== ============http://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = it & tl = ithttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = it & tl = frhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = it & tl = eshttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = it & tl = ruhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm & sl = it & tl = it


Varsavia, 2009/04/08

K A N C E L A R A S E I J M U
UFFICIO DI INFORMAZIONE E DI CORRISPONDENZA
ul. Rurale 4/6/8
00-902 Varsavia
STANISLAV Rozanski BREAKING CONTRO I DIRITTI UMANI IN POLONIA NO. STANISLAV Rozanski BREAKING CONTRO I DIRITTI UMANI IN POLONIA NO.
Gdańsk
daniel.rozanski38 @ wp
(dati inseriti dal corrispondente,
automaticamente trasferiti dal modulo)


Corrispondenza e Informazioni Ufficio conferma la ricezione della lettera inviata da un modulo trova sulle pagine web del Sejm.
Se la lettera è collegato con le attività del comitato e comprende l'identità del mittente, a seconda del suo contenuto, fornire risposte o lo trasmette alla commissione. Sottolineiamo, però, che le commissioni parlamentari non possono prendere provvedimenti che va al di là della portata delle loro funzioni e responsabilità .
Se la lettera contiene osservazioni o pareri sul disegno di legge da parte della commissione, dopo aver esaminato, sarĂ trasmesso al Parlamento, o utilizzati da l'Ufficio delle comunicazioni e le informazioni nel materiale di informazione al comitato.


Grazie
ГДАНЬСК ПО 8.04.2009 Р.


STANISLAV RÓŻAŃSKI BREAKING против прав человека в Польше NO. 55339/00
Электронная почта: daniel.rozanski38 @ WP

80 и 557 Гданьске

Комитет по вопросам правосудия и правам человека

Меры, предпринимаемые правительством с тем, что я имею возможность получить должность в Комитете по вопросам правосудия и правам человека о том:

ЕСПЧ http://209.85.129.132/search?q=cache:4YT2miiNW3gJ:www.vaeter-aktuell.papaserver.de/english/ECHR_Case_of_Rozanski_v_1_Poland.doc + 55339 / 00 И CD = 3 И HL = EN И КТ = clnk И GL = PLhttp://foros.(...)31.htmlhttp://foros.(...)70.htmlhttp://poczta(...)530.204http://forums(...)98.html

и другие вопросы prokuratorsko суд годы 1998 - 2009 Министерство юстиции известно?

Как Понимание ВНИМАНИЕ НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНОСТЬ?

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
БЮРО МИНИСТРА
DEPARTMENT ЖАЛОБЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
AL. Ujazdowskie 11
00-950 ВАРШАВА SKR. POST. 33
ШТАБ-TEL. 52 12 888

Варшаве 6.02.2008 Р.


Б. М. III, 051-166 (2-5) / 08 / RГ-н
Станислав Różański
daniel.rozanski38 @ wp.pl4 также подтверждают влияние Господь направил письма по электронной почте, 18, 21 и 22.01.2007, и в то же время, будут уведомлены о том, что корреспонденция на имя районного суда в Гданьске на исх. C-633/05 я направил Председателю Трибунала, а оттуда, пожалуйста ожидать информации
о том, как бороться с ним.
Одновременно сообщаю Вам, что нынешнее законодательство предусматривает возможность обратиться в суд для установления отцовства (ст. 84 § 1 КРО).

Начальник Департамента
Жалоб и просьб
с. Мгр Ирена Козловска

STANISLAV RÓŻAŃSKI BREAKING против прав человека в Польше NO. 55339/00

================================================== ============http://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm И SL = EN И Tl = ENhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm И SL = EN И Tl = Frhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm И SL = EN И Tl = EShttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm И SL = EN И Tl = RUhttp://transl(...)u=http% 3A% 2F% 2Fwww.sejm.gov.pl% 2Fkomisje% 2Fwww_spc.htm И SL = EN И Tl = он


Варшава, 2009-04-08

К О Н С Е Л А Р А С Е I J M U
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПЕРЕПИСКА
ул. Сельские 4/6/8
00-902 Варшава
STANISLAV RÓŻAŃSKI BREAKING против прав человека в Польше NO. STANISLAV RÓŻAŃSKI BREAKING против прав человека в Польше NO.
ул. Narwicka 2 80 557 Гданьской ул. Narwicka 2
daniel.rozanski38 @ WP
(данные, введенные корреспондента,
автоматически передаются из формы)


Переписка и информационное бюро подтверждает получение письма из формы, расположенные на веб-страницах Сейма.
Если письмо связано с деятельностью Комитета и включает в себя личность отправителя, в зависимости от его содержания, давать ответы и направить его в Комитет. Мы подчеркиваем, однако, что парламентский комитет не может принять решения, которые выходят за рамки их обязанностей и ответственности.
Если письмо содержит замечания или заключения по законопроекту со стороны комитета, после изучения, он будет направлен на него, или используемые Управлением по коммуникации и информации в информационных материалов для Комитета.


Спасибо
« Wróć do tematów
Do góry strony: תדעו המשפטים וזכויות האדם