180
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń563
  • Odpowiedzi174
  • Ocen na +0
180 ppt ?

Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą? (175)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): greg -

Trójca
Definicja: Fundamentalna nauka kościołów chrześcijaństwa. Według „Atanazjańskiego symbolu wiary” są trzy Osoby Boskie (Ojciec, Syn i Duch Święty), a każda z nich rzekomo jest wieczna i wszechmocna, żadna nie jest ani większa, ani mniejsza od pozostałych, każda z nich jest Bogiem, ale wszystkie razem są tylko jednym Bogiem. Według innego wyjaśnienia tego dogmatu owe trzy „Osoby” nie są odrębnymi i samodzielnymi bytami, lecz trzema wyrazami Boskiego istnienia. W ten sposób niektórzy wyznawcy Trójcy podkreślają, że Jezus Chrystus jest Bogiem albo że Jezus i Duch Święty są Jehową. Nauka niebiblijna.
INTERIA.PL

Re: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): greg -
The New Encyclopædia Britannica wyjaśnia: „W Nowym Testamencie nie spotykamy ani słowa Trójca, ani wyraźnego potwierdzenia tej doktryny, a Jezus i jego naśladowcy nie myśleli zaprzeczać Szemie ze Starego Testamentu: ‚Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest’ (Powt. Pr. 6:4). (...) Doktryna ta kształtowała się stopniowo przez kilka stuleci wśród licznych sporów. (...) Pod koniec IV stulecia (...) dogmat Trójcy otrzymał postać w zasadzie obowiązującą po dziś dzień” (1976, Micropædia, t. 10, s. 126).

W New Catholic Encyclopedia czytamy: „Wyrażenie ‚jeden Bóg w trzech Osobach’ przyjęło się na stałe i zostało na dobre wcielone do chrześcijańskiego życia i wyznania wiary pod koniec IV stulecia. Dopiero to sformułowanie zasługuje na miano dogmatu Trójcy. U Ojców Apostolskich nie spotyka się niczego, co by w najmniejszym stopniu przypominało taki pogląd czy punkt widzenia” (1967, t. 14, s. 299).

W The Encyclopedia Americana znajdujemy następującą uwagę: „Chrystianizm wywodzi się z religii żydowskiej, a religia żydowska była ściśle unitarna . Drogi wiodącej z Jeruzalem do Nicei nie sposób uznać za prostą. Trynitaryzm z IV wieku nie był dokładnym odzwierciedleniem wczesnochrześcijańskiej nauki o naturze Boga; wprost przeciwnie, był odstępstwem od tej nauki” (1956, t. 27, s. 294L).

Według Nouveau Dictionnaire Universel „Platońska trójca — zwykłe przedstawienie w innej postaci starszych trójc czczonych przez dawniejsze ludy — to jakby racjonalna, filozoficzna trójca przymiotów, dająca początek trzem hipostazom, czyli osobom boskim, o których naucza się w kościołach chrześcijaństwa. (...) Stworzoną przez tego greckiego filozofa (...) koncepcję trójcy można spotkać we wszystkich starożytnych religiach ” (Paryż 1865-1870, red. M. Lachâtre, t. 2, s. 1467).

Re: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): greg -

Jezuita John L. McKenzie mówi w swym Dictionary of the Bible: „Jedność natury trójcy osób określają wyrazy ‚osoba’ i ‚natura’, które są gr terminami filozoficznymi; właściwie w Biblii nigdzie nie ma tych wyrazów. Owe definicje trynitarskie wyłoniły się po długotrwałych sporach, w trakcie których te i inne wyrazy, jak ‚istota’ i ‚substancja’, niektórzy teologowie błędnie odnieśli do Boga” (Nowy Jork 1965, s. 899).

Rzecznicy Trójcy przyznają, że w Biblii nie ma ani słowa „Trójca”, ani żadnej wypowiedzi, w której ta nauka zostałaby wyraźnie sformułowana. Czy nie ma w niej przynajmniej jakichś wzmianek, które dałoby się skojarzyć z tym dogmatem?

Czy Biblia naucza, że „Duch Święty” jest osobą?
Pewne wersety, w których jest mowa o duchu świętym, zdają się przypisywać mu cechy osobowe. Na przykład ducha świętego nazwano wspomożycielem (gr. parákletos; „Pocieszycielem”, BT, Bw; „obrońcą”, Bp; „Orędownikiem”, Prokulski), który ‛naucza’, ‛świadczy’, ‛mówi’ i ‛słyszy’ (Jana 14:16, 17, 26; 15:26; 16:13). Jednakże inne wersety mówią, iż ludzie byli ‛napełnieni’ duchem świętym, a niektórzy zostali nim ‛ochrzczeni’ lub ‛namaszczeni’ (Łuk. 1:41; Mat. 3:11; Dzieje 10:38). Te ostatnie wypowiedzi o duchu świętym wyraźnie nie pasują do osoby. Chcąc zrozumieć, czego Biblia naucza, trzeba brać pod uwagę wszystkie. A jaki rozsądny wniosek się wówczas nasuwa? Że w pierwszej grupie przytoczonych tu wersetów posłużono się figurą stylistyczną personifikującą świętego ducha Boga, Jego czynną siłę, podobnie jak w Biblii uosabia się mądrość, grzech, śmierć, wodę i krew (zob. też artykuł „Duch”, strony 82, 83).
Pismo Święte objawia nam imię własne Ojca — Jehowa. Dowiadujemy się z niego, że Synem jest Jezus Chrystus. Nigdzie jednak nie ma w Biblii własnego imienia ducha świętego.
W Dziejach 7:55, 56 czytamy, że Szczepan miał widzenie nieba, w którym ujrzał „Jezusa stojącego po prawicy Boga”. Nie powiedział jednak, że widzi także ducha świętego (zob. też Obj. 7:10; 22:1, 3).
W New Catholic Encyclopedia przyznano: „Większość tekstów N T ukazuje ducha Bożego jako coś, a nie kogoś; widać to zwłaszcza w paralelnym zestawieniu ducha z mocą Bożą” (1967, t. 13, s. 575). Czytamy tam również: „Apologeci mówili o Duchu zbyt powściągliwie; można rzec — zbyt bezosobowo, niż byśmy się tego spodziewali” (t. 14, s. 296).

Re: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): Gość -

Źródłem bezapelacyjnym w Biblii n.t. Ducha Świętego są Dzieje Apostolskie, List do Rzymian i Ewangelia Jana, w których zastosowane są zaimki osobowe do Osoby - Ducha Świętego. Więc żadnych sprzeczności nie ma.

Jeśli chodzi o termin " Trójca " , to takowy w Biblii nie występuje.

Re: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): Przemysław -

Oczywiscie że warto wieżyć w trujce świętą, moja jedyna najprawdziwsza trujca święta to :Lewa kolumna z wbudowanym głośnikiem 20cm szerokopasmowym,prawa identyczna a po środku odtwarzacz dvd z wbudowanym wzmacniaczem i do tej jedynej trójcy świętej wkładane jest co i rusz nowe światło laserowe(muzyka techno) hjhjhjhj

Re: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): greg -

Czy twierdzenie, że Ojciec i Syn nie są dwoma różnymi i odmiennymi bytami, ma uzasadnienie w Biblii?
Mat. 26:39 (BT): „Odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: ‚Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty’”. (Gdyby Ojciec i Syn nie byli odrębnymi bytami, taka modlitwa nie miałaby sensu. Jezus modliłby się do siebie, a jego wola musiałaby być wolą Ojca).
Jana 8:17, 18 (Bw): „ W zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie”. (Jezus wyraźnie odróżnia tu siebie od Ojca, uważa siebie za kogoś innego).
Zobacz też artykuł „Jehowa”, strony 121, 122.
Czy Biblia uczy, że wszystkie osoby, które rzekomo wchodzą w skład Trójcy, są wieczne i że żadna z nich nie miała początku?
Kol. 1:15, 16 (Bw): „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi”. W jakim sensie Jezus Chrystus jest „pierworodnym wszelkiego stworzenia”? 1) Rzecznicy Trójcy twierdzą, że „pierworodny” oznacza tu kogoś pierwszego rangą, najznakomitszego, najwybitniejszego; Chrystus nie ma więc uchodzić za część stworzenia, lecz za najwybitniejszego w porównaniu z tymi, którzy zostali stworzeni. Gdyby tak było i gdyby nauka o Trójcy była prawdziwa, to dlaczego Ojciec i duch święty nigdzie nie zostali nazwani „pierworodnymi wszelkiego stworzenia”? Tymczasem Biblia używa tego wyrażenia tylko w odniesieniu do Syna. Zgodnie z ogólnie przyjętym znaczeniem słowa „pierworodny” wskazuje ono, że Jezus jest najstarszy w rodzinie synów Jehowy. 2) Przed pojawieniem się wyrazu „pierworodny” w Kolosan 1:15 występuje on w Biblii ponad 30 razy i w każdym wypadku, kiedy odnosi się do żywych stworzeń, zawsze ma to samo znaczenie, mianowicie że pierworodny należy do jakiejś grupy. „Pierworodny Izraela” to jeden z synów Izraela; „pierworodny faraona” to ktoś z rodziny faraona; „pierworodne ze zwierząt” są zwierzętami. Co wobec tego skłania niektórych do przypisywania temu wyrażeniu w Kolosan 1:15 innego znaczenia? Czy chodzi tu o słownictwo biblijne, czy raczej o pogląd religijny, którego się trzymają i na który usiłują znaleźć dowody? 3) Czy słowa z Kolosan 1:16, 17 (Bw): „ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, (...) wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone” wykluczają Jezusa spośród stworzeń? Greckim wyrazem przetłumaczonym tu na „wszystko” jest pánta, odmieniona forma słowa pas. W Łukasza 13:2 przetłumaczono je na „wszyscy inni” (Bw), „wszyscy pozostali” (Romaniuk) (zob. też Łuk. 21:29, Bw, Romaniuk, Kowalski oraz Filip. 2:21, Bw). Przekład NŚ przypisuje słowu pánta w Kolosan 1:16, 17 takie samo znaczenie, co jest zgodnie ze wszystkimi pozostałymi wypowiedziami Biblii o Synu, wobec czego fragment ten brzmi: „Za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne (...) Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego”. Z tego wynika, że jest on istotą stworzoną, należącą do tego, co stworzył Bóg.
Obj. 1:1; 3:14 (Bw): „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg (...). A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego” (podobnie w BT, Bp, NŚ i wielu innych przekładach). Czy to tłumaczenie jest poprawne? Zdaniem niektórych chodzi tu o to, iż Syn jest „tym, który zapoczątkował stworzenie Boże”, to znaczy jest jego „praprzyczyną ”. Niemniej opracowany przez Liddella i Scotta Greek-English Lexicon (Oksford 1968, s. 252) jako pierwsze znaczenie słowa arché podaje „początek”. Nasuwa się więc logiczny wniosek, że ten, o którym czytamy w Objawieniu 3:14, jest stworzeniem, pierwszym stworzeniem Bożym, i że miał początek. Porównaj to z Księgą Przysłów 8:22, gdzie — jak przyznaje wielu komentatorów Biblii — jest mowa o Synu jako o uosobionej mądrość.

Re: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): ~gosc -

greg
Zobacz też artykuł „Jehowa”, strony 121, 122.
Wrzucisz bezmyslnie tez te strony? Porownaj WSZYSTKIE podane przez ciebie wersety czy aby na pewno zgadzaja sie z tym o czym jest tam mowa a najlepiej przeczytaj cale rozdzialy, wtedy moze lampka ci sie zapali.

Zzynasz bezmyslnie strony jw.org i wklejasz nie podajac zrodla, ufasz SLEPO temu co tam jest napisane i nie masz odwagi tego sprawdzic czy tak sie rzeczy maja.

Re: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): ~gosc -

greg Przekład NŚ przypisuje słowu pánta w Kolosan 1:16, 17 takie samo znaczenie, co jest zgodnie ze wszystkimi pozostałymi wypowiedziami Biblii o Synu, wobec czego fragment ten brzmi: „Za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne (...) Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego”. Z tego wynika, że jest on istotą stworzoną, należącą do tego, co stworzył Bóg.
Kol 1,16-17
- "wszystko inne" wg PNŚ? (cz.1)

W Chrześcijańskich Pismach Greckich wydanych przez Towarzystwo Strażnica, tak oddano Kol 1,16-17:

Należy tutaj wspomnieć, iż Świadkowie Jehowy uczą, że Jezus Chrystus jest stworzony:

My natomiast wyznajemy wiarę, iż Jezus jest"zrodzony a nie stworzony":

Dlaczego Świadkowie Jehowy do swojego PNŚ w Kol 1,16-17 dodali cztery razy słowo "inne", mimo że brakuje go w tekście greckim:

Dlaczego więc PNŚ w języku polskim, Świadkowie Jehowy nie umieścili tych słów w nawiasie kwadratowym, jak to czynią w wersji angielskiej - prawa szpalta? Świadkowie Jehowy umieścili w nawiasie kwadratowym ang. "other" (inne) i dali odnośnik do Łk 11,41-42:

Tylko, że w tekście greckim (lewa szpalta) nie występuje słowo "inne". Jest natomiast dodane w prawej szpalcie:

W jakim celu Świadkowie powołali się na dodane słowo "inne" w Łukasza 11:41-42. Może dlatego by było to zgodne z Kol 1,16-17, bo tam te słowa też występują? O nawiasach kwadratowych czytamy we wstępie do Chrześcijańskich Pism Greckich:

Świadkowie Jehowy poszli jeszcze dalej i w nowszej wersji Przekładu Nowego Świata, całkowicie usunęli nawiasy kwadratowe w Kol 1,16-17. Czytelnik teraz nie będzie wiedział, że słowo "inne" (ang. other) zostało dodane do Biblii. Porównajmy dwa wydania Biblii Świadków Jehowy:

Gdyby Świadkowie Jehowy przetłumaczyli zgodnie z tekstem oryginalnym:

15 On jest obrazem Boga niewidzialnego -
Pierworodnym wobec każdego stworzenia4,

16 bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze5.
Wszystko przez Niego i dla Niego5 zostało stworzone.

to zgodnie z doktryną Świadków Jehowy wyszłoby, że Jezus został stworzony przez samego siebie ("Wszystko zostało stworzone przez Niego")? Byłby to jednak absurd. Jednak aby uzgodnić swoją Biblię z własną doktryną, dodano słowo "inne" w omawianych wersetach w Liście do Kolosan w PNŚ. Teraz to się już wszystko zgadza: "Wszystko inne zostało stworzone przez niego". Czyli Chrystus jako stworzony przez Boga, stwarza wszystko inne. Nasuwa się w związku z tym pytanie: czy stworzenie może stwarzać?

Skoro Bóg sam stworzył "niebo i ziemię", nie było z Nim nikogo (żadnego stworzenia), więc Chrystus będąc Stwórcą (Hbr 1,10), jest Bogiem (J 1,1). Należy też podkreślić, że w J 1,1 Słowo było u Boga od wieczności ("en arche") zawsze, czyli bez początku. Przed stworzeniem czegokolwiek, Słowo było, natomiast wszystko "przez Nie się stało" (J 1,3), a więc wszelkie stworzenie swój początek zawdzięcza Słowu.

http://www.pi(...)ne.html

Re: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): ~gosc -

greg
W New Catholic Encyclopedia przyznano: „Większość tekstów N T ukazuje ducha Bożego jako coś, a nie kogoś; widać to zwłaszcza w paralelnym zestawieniu ducha z mocą Bożą” (1967, t. 13, s. 575). Czytamy tam również: „Apologeci mówili o Duchu zbyt powściągliwie; można rzec — zbyt bezosobowo, niż byśmy się tego spodziewali” (t. 14, s. 296).
Świadkowie Jehowy nie wierzą, że Duch Święty jest osobą. Uważają Go za siłę, moc Bożą. "Cytują" więc New Catholic Encyclopedia na poparcie swojego stanowiska:

Chociaż nowotestamentalne rozumienie Ducha Bożego jest w dużym stopniu kontynuacją rozumienia starostestamentalnego, w Nowym Testamencie, następuje stopniowe objawienie, że Duch Boży jest osobą. "Większość tekstów Nowego Testamentu ukazuje ducha Bożego jako coś, a nie kogoś; widać to zwłaszcza w paralelnym zestawieniu ducha z mocą Bożą". gif sad "Prowadzenie rozmów na podstawie Pism ", s. 371 (wyd. pol. - 1991 r.) - cyt, za gif sad NCE, 1967, t. XIII, s. 575.)

Widać tu jak na dłoni, że fragment wytłuszczony (pominięty przez Świadków Jehowy), jest tekstem kluczowym, stwierdzającym osobowość Ducha Świętego.

Wyrywanie wypowiedzi z kontekstu nie dotyczy zresztą tylko publikacji katolickich. Oto jak potraktowali Świadkowie Jehowy Encyklopedię Britannicę:


"W The New Encyklopedia Britannica powiedziano: 'W Nowym Testamencie nie spotykamy ani słowa Trójca, ani wyraźnego potwierdzenia tej doktryny, a Jezus i jego naśladowcy nie myśleli zaprzeczać Szemie ze Starego Testamentu: 'Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest' (Pwt 6:4)".

Pierwsi chrześcijanie, jednakże, musieli radzić sobie z implikacjami związanymi z przyjściem Jezusa Chrystusa i obecnością i mocą Bożą wśród nich tj. Ducha Świętego, którego przyjście było związane z obchodzeniem Zielonych Świątek. Ojciec, Syn i Duch Święty współdziałali w takich fragmentach NT jak Wielkie Rozesłanie: 'Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego' (Mt 28,19); i w błogosławieństwie apostolskim: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi " (2 Kor 13:13). Tak więc Nowy Testament dał podwaliny nauki o Trójcy. Doktryna ta kształtowała się stopniowo przez kilka stuleci wśród licznych sporów ". gif sad "Prowadzenie rozmów na podstawie Pism ", s. 369 (wyd. pol. - 1991 r.) - cytat z gif sad The New Encyklopedia Britannica 1976, t. X, s. 126.)

Zwróćmy uwagę nie tylko na tekst wytłuszczony (czyli opuszczony przez Świadków Jehowy), ale także na zdania podkreślone. Okrojony przez Świadków Jehowy tekst sugeruje coś całkiem przeciwnego do kontekstu wypowiedzi i wyraźnie potwierdza biblijne pochodzenie nauki o Trójcy.

Powyższe przykłady dają nam jasny obraz, w jaki sposób Świadkowie Jehowy "cytują" inne publikacje. Podczas rozmów z nimi należy wyraźnie zastrzec, aby w ogóle nie używali żadnych cytatów, lecz by ewentualnie, przynosili ze sobą publikacje źródłowe.

http://www.pi(...)ja.html

Re: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): Gość -

~gosc
greg Przekład NŚ przypisuje słowu pánta w Kolosan 1:16, 17 takie samo znaczenie, co jest zgodnie ze wszystkimi pozostałymi wypowiedziami Biblii o Synu, wobec czego fragment ten brzmi: „Za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne (...) Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego”. Z tego wynika, że jest on istotą stworzoną, należącą do tego, co stworzył Bóg.
Kol 1,16-17
- "wszystko inne" wg PNŚ? (cz.1)

W Chrześcijańskich Pismach Greckich wydanych przez Towarzystwo Strażnica, tak oddano Kol 1,16-17:

Należy tutaj wspomnieć, iż Świadkowie Jehowy uczą, że Jezus Chrystus jest stworzony:

My natomiast wyznajemy wiarę, iż Jezus jest"zrodzony a nie stworzony":

Dlaczego Świadkowie Jehowy do swojego PNŚ w Kol 1,16-17 dodali cztery razy słowo "inne", mimo że brakuje go w tekście greckim:

Dlaczego więc PNŚ w języku polskim, Świadkowie Jehowy nie umieścili tych słów w nawiasie kwadratowym, jak to czynią w wersji angielskiej - prawa szpalta? Świadkowie Jehowy umieścili w nawiasie kwadratowym ang. "other" (inne) i dali odnośnik do Łk 11,41-42:

Tylko, że w tekście greckim (lewa szpalta) nie występuje słowo "inne". Jest natomiast dodane w prawej szpalcie:

W jakim celu Świadkowie powołali się na dodane słowo "inne" w Łukasza 11:41-42. Może dlatego by było to zgodne z Kol 1,16-17, bo tam te słowa też występują? O nawiasach kwadratowych czytamy we wstępie do Chrześcijańskich Pism Greckich:

Świadkowie Jehowy poszli jeszcze dalej i w nowszej wersji Przekładu Nowego Świata, całkowicie usunęli nawiasy kwadratowe w Kol 1,16-17. Czytelnik teraz nie będzie wiedział, że słowo "inne" (ang. other) zostało dodane do Biblii. Porównajmy dwa wydania Biblii Świadków Jehowy:

Gdyby Świadkowie Jehowy przetłumaczyli zgodnie z tekstem oryginalnym:

15 On jest obrazem Boga niewidzialnego -
Pierworodnym wobec każdego stworzenia4,

16 bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze5.
Wszystko przez Niego i dla Niego5 zostało stworzone.

to zgodnie z doktryną Świadków Jehowy wyszłoby, że Jezus został stworzony przez samego siebie ("Wszystko zostało stworzone przez Niego")? Byłby to jednak absurd. Jednak aby uzgodnić swoją Biblię z własną doktryną, dodano słowo "inne" w omawianych wersetach w Liście do Kolosan w PNŚ. Teraz to się już wszystko zgadza: "Wszystko inne zostało stworzone przez niego". Czyli Chrystus jako stworzony przez Boga, stwarza wszystko inne. Nasuwa się w związku z tym pytanie: czy stworzenie może stwarzać?

Skoro Bóg sam stworzył "niebo i ziemię", nie było z Nim nikogo (żadnego stworzenia), więc Chrystus będąc Stwórcą (Hbr 1,10), jest Bogiem (J 1,1). Należy też podkreślić, że w J 1,1 Słowo było u Boga od wieczności ("en arche") zawsze, czyli bez początku. Przed stworzeniem czegokolwiek, Słowo było, natomiast wszystko "przez Nie się stało" (J 1,3), a więc wszelkie stworzenie swój początek zawdzięcza Słowu.

http://www.pi(...)ne.html
Rozumiem,że stwierdzenia ,że on jest "...pierworodnym wobec całego stworzenia",nie należy rozumieć,że jest "pierwszym stworzeniem".
Inne tł.
"...pierworodnym wśród wszystkiego ,co stworzone".
Niemniej "pierworodny" to p i e r w s z y wśród rodzeństwa,czy najstarszy pomiędzy innym z rodzeństwa,to chłopiec urodzony jako najstarszy wśród rodzeństwa.
Inaczej urodzony "pierwszy",to znaczy stanowiącego "początek zrodzenia".

Tutaj jednak nie idzie o "pierwszego" "wśród wszystkiego,co stworzone".


-W związku z tym,gdy nieco dalej czytamy,że nasz zbawiciel,który jest obrazem niewidzialnego ojca,gdy jest nazwany "początkiem,pierworodnym spośród umarłych.aby sam zyskał p i e r w s z e ń s t w o we wszystkim",
wer.18
,nie jest początkiem zmartwychwstania,nie jest pierwszym zmartwychwstałym,dzięki któremu wszyscy zmartwychwstaną,jak czytamy np. w Rzym.8:11,czy 1 Kor.15:22nnn,czy 45 wer.
Wtedy,gdy jest nazwany "pierworodnym wobec każdego stworzenia",czy "śród wszystkiego,co stworzone",nie oznacza pierwszy stworzony,niemniej ,gdy czytamy,że jest "pierworodnym spośród umarłych" oznacza pierwszego z...
Re: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): ~gosc -

~gosc
greg
W New Catholic Encyclopedia przyznano: „Większość tekstów N T ukazuje ducha Bożego jako coś, a nie kogoś; widać to zwłaszcza w paralelnym zestawieniu ducha z mocą Bożą” (1967, t. 13, s. 575). Czytamy tam również: „Apologeci mówili o Duchu zbyt powściągliwie; można rzec — zbyt bezosobowo, niż byśmy się tego spodziewali” (t. 14, s. 296).
Świadkowie Jehowy nie wierzą, że Duch Święty jest osobą. Uważają Go za siłę, moc Bożą. "Cytują" więc New Catholic Encyclopedia na poparcie swojego stanowiska:

Chociaż nowotestamentalne rozumienie Ducha Bożego jest w dużym stopniu kontynuacją rozumienia starostestamentalnego, w Nowym Testamencie, następuje stopniowe objawienie, że Duch Boży jest osobą. "Większość tekstów Nowego Testamentu ukazuje ducha Bożego jako coś, a nie kogoś; widać to zwłaszcza w paralelnym zestawieniu ducha z mocą Bożą". gif sad "Prowadzenie rozmów na podstawie Pism ", s. 371 (wyd. pol. - 1991 r.) - cyt, za gif sad NCE, 1967, t. XIII, s. 575.)

Widać tu jak na dłoni, że fragment wytłuszczony (pominięty przez Świadków Jehowy), jest tekstem kluczowym, stwierdzającym osobowość Ducha Świętego.

Wyrywanie wypowiedzi z kontekstu nie dotyczy zresztą tylko publikacji katolickich. Oto jak potraktowali Świadkowie Jehowy Encyklopedię Britannicę:


"W The New Encyklopedia Britannica powiedziano: 'W Nowym Testamencie nie spotykamy ani słowa Trójca, ani wyraźnego potwierdzenia tej doktryny, a Jezus i jego naśladowcy nie myśleli zaprzeczać Szemie ze Starego Testamentu: 'Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest' (Pwt 6:4)".

Pierwsi chrześcijanie, jednakże, musieli radzić sobie z implikacjami związanymi z przyjściem Jezusa Chrystusa i obecnością i mocą Bożą wśród nich tj. Ducha Świętego, którego przyjście było związane z obchodzeniem Zielonych Świątek. Ojciec, Syn i Duch Święty współdziałali w takich fragmentach NT jak Wielkie Rozesłanie: 'Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego' (Mt 28,19); i w błogosławieństwie apostolskim: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi " (2 Kor 13:13). Tak więc Nowy Testament dał podwaliny nauki o Trójcy. Doktryna ta kształtowała się stopniowo przez kilka stuleci wśród licznych sporów ". gif sad "Prowadzenie rozmów na podstawie Pism ", s. 369 (wyd. pol. - 1991 r.) - cytat z gif sad The New Encyklopedia Britannica 1976, t. X, s. 126.)

Zwróćmy uwagę nie tylko na tekst wytłuszczony (czyli opuszczony przez Świadków Jehowy), ale także na zdania podkreślone. Okrojony przez Świadków Jehowy tekst sugeruje coś całkiem przeciwnego do kontekstu wypowiedzi i wyraźnie potwierdza biblijne pochodzenie nauki o Trójcy.

Powyższe przykłady dają nam jasny obraz, w jaki sposób Świadkowie Jehowy "cytują" inne publikacje. Podczas rozmów z nimi należy wyraźnie zastrzec, aby w ogóle nie używali żadnych cytatów, lecz by ewentualnie, przynosili ze sobą publikacje źródłowe.

http://www.pi(...)ja.html
Dlatego tu jestes robbo? Waszych falszerstw nie zakryjesz niczym.

Re: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

Napisał(a): ~gosc -

robbo1

Rozumiem,że stwierdzenia ,że on jest "...pierworodnym wobec całego stworzenia",nie należy rozumieć,że jest "pierwszym stworzeniem".
Inne tł.
"...pierworodnym wśród wszystkiego ,co stworzone".
Niemniej "pierworodny" to p i e r w s z y wśród rodzeństwa,czy najstarszy pomiędzy innym z rodzeństwa,to chłopiec urodzony jako najstarszy wśród rodzeństwa.
Inaczej urodzony "pierwszy",to znaczy stanowiącego "początek zrodzenia".

Tutaj jednak nie idzie o "pierwszego" "wśród wszystkiego,co stworzone".
Nic nie rozumiesz bo czytasz Slowo Boze wyrywkowo. Obalam archaniola Michala:

KOLOSAN 1.2-4 ( BT )

2 a w tych ostatecznych dniach1 przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat1.

3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty2, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

4 On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię3.

Czytasz?

STWORZONY? Co na to Slowo Boze?

5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek:
Ty jesteś moim Synem,
Jam Cię dziś zrodził?5
I znowu:
Ja będę Mu Ojcem,
a On będzie Mi Synem5.

6 Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:
Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!6

ZRODZONY a i ma sobie sam oddawac poklony? Przeciez wg nauki jest aniolem!

JEST BOGIEM bo tak mowi Pismo:


8 Do Syna zaś8:
Tron Twój, Boże na wieki wieków,
berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.


Czy moze tak mowi do aniola?

Nie przekrecaj Biblii, nie masz na to szans i nie kompromituj sie.


« Wróć do tematów
Do góry strony: Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?