1 tys.
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń2 tys.
  • Odpowiedzi1 tys.
  • Ocen na +113
1 tys. ppt ?

Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, (1450)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gedeon -

Słowo herezja wywodzi się z języka greckiego (hairesis – wybór, zdanie, przekonanie) i już św. Paweł używał tego określenia w odniesieniu do fałszu, zgubnych nauk i odszczepieństwa (1 Kor 11.19; Ga 5.20;Tt 3.10, por. 2 P 2.1). Z czasem, kiedy pojęciem tym zaczął posługiwać się Kościół rzymskokatolicki, herezją zwykło się już nazywać wszelkie poglądy, także te poprawne w świetle Pisma Świętego, o ile odstępowały one od tradycji i dogmatów ogłoszonych przez sobory i papieży. Nasuwa się zatem pytanie: jakie poglądy – z biblijnego punktu widzenia – można uznać za heretyckie?Za heretyckie można uznać właśnie te poglądy, które są sprzeczne z Pismem Świętym, a Kościół przedstawia jako obowiązujące prawdy wiary. Herezji tych jest zatem sporo. My jednak przedstawimy te najważniejsze. W nawiasach referujących nauczanie biblijne podajemy skrótowe odnośniki do odpowiednich fragmentów Pisma Świętego, aby Czytelnik mógł sam – jeśli zechce – porównać poszczególne kościelne doktryny z tekstem Biblii. Cyfry w nawiasach przy referowaniu poglądów kościelnych oznaczają punkty Katechizmu Kościoła katolickiego.Władza w KościeleKościół: Chrystus założył swój Kościół na fundamencie świętego Piotra.

Biblia: „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3.11, por. 1 P 2.4-8).

Kościół: Papież jest głową Kościoła.

Biblia: „Chrystus jest Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem” (Ef 5.23).

Kościół: Papież nazywa siebie Ojcem Świętym, przywłaszczając sobie tytuł należący do Boga.

Biblia: „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim [w sensie duchowym]; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Mt 23.9, por. Ap 15.4).

Kościół: Papież jest nieomylny z tytułu swego urzędu. Dogmat ogłoszony na I soborze watykańskim w 1870 r.

Biblia: „Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą” (Rz 3.4). Apostoł Piotr nie uważał się za nieomylnego.

Kościół: „Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego” (Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 97).

Biblia: „Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki [tradycji] się trzymacie (…). Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować (…). Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę” (Mk 7.7-9,13).

Kościół zmienił treść przykazań Bożych: ,,Nie naruszając istoty przykazania, poczynił w nich Kościół następujące zmiany formalne. Drugie przykazanie, dotyczące czci obrazów, złączył z pierwszym, natomiast dziesiąte przykazanie Boże rozdzielił na dwa osobne przykazania (…). Nakaz święcenia sabatu przemienia Kościół na nakaz święcenia niedzieli” (ks. prof. Franciszek Spirago, „Katolicki Katechizm Ludowy” t. 2, wyd. III, s. 72).

Biblia: „Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios” (Mt 5.18-19). „Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego” (Jk 2.10).

Kościół: Duchownych obowiązuje bezprawnie wprowadzony przez papieża Grzegorza VII w 1079 r. celibat.

Biblia: „Biskup ma być mężem jednej żony (…), który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?” (1 Tm 3.2,4-5).

LiturgiaKościół: Ostatnia Wieczerza była rzeczywistą ofiarą.

Biblia: Ostatnia Wieczerza była posiłkiem paschalnym, a krew Chrystusa została przelana za grzech świata dopiero na Golgocie (J 1.29; 1 P 2.24). Jezus nie ustanowił ofiary, lecz „pamiątkę” swojej śmierci (Łk 22.19).

Kościół: „Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjonalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem” (p.1413).

INTERIA.PL

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~cdn -

Biblia: Chleb i wino są tylko symbolami ciała i krwi Jezusa. Dlatego też „ilekroć [wierzący] ten chleb jedzą, a z kielicha tego piją, śmierć Pańską zwiastują, aż przyjdzie” (1 Kor 11.26). Chrystus nie jest więc obecny „z ciałem i krwią” pod postaciami chleba i wina, ponieważ „gdy złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej” (Hbr 10.12). Można zatem mówić jedynie o jego duchowej obecności, „żeby przez wiarę zamieszkał w sercach waszych” (Ef 3.17, por. Kol 2.5).

Kościół: „Msza św. jest prawdziwą i właściwą ofiarą. Ofiara mszy św. jest w swej istocie równa ofierze krzyżowej” (Leon Rudloff, „Mała dogmatyka dla świeckich”, s. 154)

Biblia: Ofiara Chrystusa była wydarzeniem jednorazowym, a dogmat przeistoczenia sformułowany został ostatecznie dopiero w 1215 r. na IV soborze laterańskim. Zatem Chrystus „nie musi codziennie składać ofiar (…); uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie” (Hbr 7.27, por. 9.24-26).

Kościół: Msza jest bezkrwawą ofiarą na odpuszczenie grzechów żywych i umarłych (p. 1367; 1414).

Biblia: „Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hbr 9.22; Kpł 17.11).MariaKościół: Maria, matka Jezusa, została niepokalanie poczęta, czyli zachowana od pierwszej chwili życia od grzechu pierworodnego (dogmat ogłoszony w 1854 r.). Jest w pełni święta, bo nigdy nie popełniła żadnego grzechu.

Biblia: „Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5.12, por. Rz 3.10,23). Nowy Testament ani jednym słowem nie mówi o bezgrzeszności Marii.

Kościół: Maryja była dziewicą przed, w trakcie i po narodzeniu Jezusa (p.496-511). Dogmat ogłoszony w 649 r.

Biblia: „Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymona i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas?” (Mt 13.55-56). Maria była więc dziewicą, ale tylko do momentu „urodzenia syna swego pierworodnego” (Łk 2.7).

Kościół: Maryja jest Bogarodzicą, czyli jest Matką Bożą, bo Bóg się z Maryi narodził. Dogmat ogłoszony na soborze w Efezie w 431 r. (p. 963,971).

Biblia: Nowy Testament ani razu nie nazywa Marii Matką Bożą, a jedynie matką Jezusa (Dz 1.14).

Kościół: Maryja została wniebowzięta z ciałem i duszą (p. 966,974). Dogmat ogłosił papież Paweł VI w 1965 r.

Biblia: „Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnice wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu (…); umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni” (1 Kor 15.50-52). Nastąpi to „w jednej chwili” i dotyczy również Marii.

Kościół: Marię należy tytułować: Orędowniczką, Wspomożycielką, Pomocnicą, Pośredniczką (p. 969).

Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tm 2.5). „Nikt nie przychodzi do Ojca – powiedział Jezus – tylko przeze mnie” (J 14.6, por. Mt 11.28).ZbawienieKościół: „Pełnię zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim Kościele” (p.816).

Biblia: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4.12, por. Mt 1.21).

Kościół: „Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste” (p. 1263).

Biblia: Chrzest sam w sobie nie oczyszcza z grzechów. Najpierw bowiem musi nastąpić otwarcie się człowieka na ewangelię (Mk 16.15-16) i dopiero po tzw. upamiętaniu (pokuta), czyli wyznaniu grzechów Bogu, następuje całkowite oczyszczenie od wszelkiej nieprawości (Dz 2.38; 1 J 1.9).

Kościół: „Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty” (p. 1456).

Biblia: Jedni drugim mamy odpuszczać swoje winy (Mt 6.12), a ostatecznie grzechy mają być wyznawane bezpośrednio Bogu (Ezd 10.11; Ps 51; Iz 1.18).

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~cnd -

Kościół: Czyściec to pojęcie oznaczające stan bolesnego oczyszczenia po śmierci. „Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim” (p. 1031).

Biblia: Czyścieć nie istnieje. „Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9.27, por. 2 Kor 6.2 ).Jak widać, przykładów sprzeczności doktryn kościelnych z naukami Pisma Świętego jest sporo. A to przecież tylko niektóre herezje, które stoją w opozycji do nauki Chrystusa. Jedno jest pewne: Kościół, który uzurpuje sobie prawo głoszenia nauk sprzecznych z Pismem Świętym – nauczaniem Chrystusa – nie może prowadzić ludzi do Królestwa Bożego. Dokąd zatem ich prowadzi? Na manowce!

Reklama

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~cdn -

Kościół: Czyściec to pojęcie oznaczające stan bolesnego oczyszczenia po śmierci. „Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim” (p. 1031).

Biblia: Czyścieć nie istnieje. „Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9.27, por. 2 Kor 6.2 ).Jak widać, przykładów sprzeczności doktryn kościelnych z naukami Pisma Świętego jest sporo. A to przecież tylko niektóre herezje, które stoją w opozycji do nauki Chrystusa. Jedno jest pewne: Kościół, który uzurpuje sobie prawo głoszenia nauk sprzecznych z Pismem Świętym – nauczaniem Chrystusa – nie może prowadzić ludzi do Królestwa Bożego. Dokąd zatem ich prowadzi? Na manowce!

Reklama

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gość -

~cdn Biblia: Chleb i wino są tylko symbolami ciała i krwi Jezusa. Dlatego też „ilekroć [wierzący] ten chleb jedzą, a z kielicha tego piją, śmierć Pańską zwiastują, aż przyjdzie” (1 Kor 11.26). Chrystus nie jest więc obecny „z ciałem i krwią” pod postaciami chleba i wina, ponieważ „gdy złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej” (Hbr 10.12). Można zatem mówić jedynie o jego duchowej obecności, „żeby przez wiarę zamieszkał w sercach waszych” (Ef 3.17, por. Kol 2.5).

Kościół: „Msza św. jest prawdziwą i właściwą ofiarą. Ofiara mszy św. jest w swej istocie równa ofierze krzyżowej” (Leon Rudloff, „Mała dogmatyka dla świeckich”, s. 154)

Biblia: Ofiara Chrystusa była wydarzeniem jednorazowym, a dogmat przeistoczenia sformułowany został ostatecznie dopiero w 1215 r. na IV soborze laterańskim. Zatem Chrystus „nie musi codziennie składać ofiar (…); uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie” (Hbr 7.27, por. 9.24-26).

Kościół: Msza jest bezkrwawą ofiarą na odpuszczenie grzechów żywych i umarłych (p. 1367; 1414).

Biblia: „Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hbr 9.22; Kpł 17.11).MariaKościół: Maria, matka Jezusa, została niepokalanie poczęta, czyli zachowana od pierwszej chwili życia od grzechu pierworodnego (dogmat ogłoszony w 1854 r.). Jest w pełni święta, bo nigdy nie popełniła żadnego grzechu.

Biblia: „Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5.12, por. Rz 3.10,23). Nowy Testament ani jednym słowem nie mówi o bezgrzeszności Marii.

Kościół: Maryja była dziewicą przed, w trakcie i po narodzeniu Jezusa (p.496-511). Dogmat ogłoszony w 649 r.

Biblia: „Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymona i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas?” (Mt 13.55-56). Maria była więc dziewicą, ale tylko do momentu „urodzenia syna swego pierworodnego” (Łk 2.7).

Kościół: Maryja jest Bogarodzicą, czyli jest Matką Bożą, bo Bóg się z Maryi narodził. Dogmat ogłoszony na soborze w Efezie w 431 r. (p. 963,971).

Biblia: Nowy Testament ani razu nie nazywa Marii Matką Bożą, a jedynie matką Jezusa (Dz 1.14).

Kościół: Maryja została wniebowzięta z ciałem i duszą (p. 966,974). Dogmat ogłosił papież Paweł VI w 1965 r.

Biblia: „Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnice wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu (…); umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni” (1 Kor 15.50-52). Nastąpi to „w jednej chwili” i dotyczy również Marii.

Kościół: Marię należy tytułować: Orędowniczką, Wspomożycielką, Pomocnicą, Pośredniczką (p. 969).

Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tm 2.5). „Nikt nie przychodzi do Ojca – powiedział Jezus – tylko przeze mnie” (J 14.6, por. Mt 11.28).ZbawienieKościół: „Pełnię zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim Kościele” (p.816).

Biblia: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4.12, por. Mt 1.21).

Kościół: „Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste” (p. 1263).

Biblia: Chrzest sam w sobie nie oczyszcza z grzechów. Najpierw bowiem musi nastąpić otwarcie się człowieka na ewangelię (Mk 16.15-16) i dopiero po tzw. upamiętaniu (pokuta), czyli wyznaniu grzechów Bogu, następuje całkowite oczyszczenie od wszelkiej nieprawości (Dz 2.38; 1 J 1.9).

Kościół: „Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty” (p. 1456).

Biblia: Jedni drugim mamy odpuszczać swoje winy (Mt 6.12), a ostatecznie grzechy mają być wyznawane bezpośrednio Bogu (Ezd 10.11; Ps 51; Iz 1.18).

: )))))))))))))))))))))

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gość -

~cnd Kościół: Czyściec to pojęcie oznaczające stan bolesnego oczyszczenia po śmierci. „Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim” (p. 1031).

Biblia: Czyścieć nie istnieje. „Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9.27, por. 2 Kor 6.2 ).Jak widać, przykładów sprzeczności doktryn kościelnych z naukami Pisma Świętego jest sporo. A to przecież tylko niektóre herezje, które stoją w opozycji do nauki Chrystusa. Jedno jest pewne: Kościół, który uzurpuje sobie prawo głoszenia nauk sprzecznych z Pismem Świętym – nauczaniem Chrystusa – nie może prowadzić ludzi do Królestwa Bożego. Dokąd zatem ich prowadzi? Na manowce!
: )))))))))))))))))))))))))))))).

Reklama

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gość -

pintapalec
~cdn Kościół: Czyściec to pojęcie oznaczające stan bolesnego oczyszczenia po śmierci. „Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim” (p. 1031).

Biblia: Czyścieć nie istnieje. „Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9.27, por. 2 Kor 6.2 ).Jak widać, przykładów sprzeczności doktryn kościelnych z naukami Pisma Świętego jest sporo. A to przecież tylko niektóre herezje, które stoją w opozycji do nauki Chrystusa. Jedno jest pewne: Kościół, który uzurpuje sobie prawo głoszenia nauk sprzecznych z Pismem Świętym – nauczaniem Chrystusa – nie może prowadzić ludzi do Królestwa Bożego. Dokąd zatem ich prowadzi? Na manowce!
200/200 nawet sami to między sobą przyznali..
Nie przez przypadek , przez setki lat kler watykański zabraniali pospólstwu czytania biblii i tłumaczenia na języki narodowe.. Krótko mówiąc wielu duchownym katolickim towarzyszy ta sama obawa, która niegdyś kazała kardynałom napisać następujący list do nowo wybranego papieża Juliusza III (1550- 1555 r):::: """ Ze wszystkich rad,jakie możemy udzielić Waszej Świątobliwości ,uważaliśmy wreszcie poniższą za najważniejszą: : : Czytanie Ewangelii powinno być , na ile to możliwe ,jak najmniej dozwolone ,szczególnie w nowoczesnych językach i w krajach, które podlegają Twej władzy.. Tak długo, jak naród zadowala się małym,Twoim interesom będzie się powodzić, lecz z chwilą gdy naród zapragnie czytać więcej , zaczną Twoje interesy cierpieć ....Zaprawdę, gdy kto naukę Biblii pilnie bada i porówna z ,-- co się dzieje w naszych kościołach,znajdzie wkrótce sprzeczności i ujrzy ,że nasza nauka częściej jest z nią w wielkiej sprzeczności....Jest to przeto konieczne aby Pismo Święte od oczu narodu zostało usunięte, jednakze z wielką ostrożnością ażeby nie wywołać wrzawy """...( Tekst ten zachowany jest w Bibliotece Narodowej w Paryżu ).
: )))))))))))))))))))))

.

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): pintapalec -

~cdn Kościół: Czyściec to pojęcie oznaczające stan bolesnego oczyszczenia po śmierci. „Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim” (p. 1031).

Biblia: Czyścieć nie istnieje. „Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9.27, por. 2 Kor 6.2 ).Jak widać, przykładów sprzeczności doktryn kościelnych z naukami Pisma Świętego jest sporo. A to przecież tylko niektóre herezje, które stoją w opozycji do nauki Chrystusa. Jedno jest pewne: Kościół, który uzurpuje sobie prawo głoszenia nauk sprzecznych z Pismem Świętym – nauczaniem Chrystusa – nie może prowadzić ludzi do Królestwa Bożego. Dokąd zatem ich prowadzi? Na manowce!
200/200 nawet sami to między sobą przyznali..
Nie przez przypadek , przez setki lat kler watykański zabraniali pospólstwu czytania biblii i tłumaczenia na języki narodowe.. Krótko mówiąc wielu duchownym katolickim towarzyszy ta sama obawa, która niegdyś kazała kardynałom napisać następujący list do nowo wybranego papieża Juliusza III (1550- 1555 r):::: """ Ze wszystkich rad,jakie możemy udzielić Waszej Świątobliwości ,uważaliśmy wreszcie poniższą za najważniejszą: : : Czytanie Ewangelii powinno być , na ile to możliwe ,jak najmniej dozwolone ,szczególnie w nowoczesnych językach i w krajach, które podlegają Twej władzy.. Tak długo, jak naród zadowala się małym,Twoim interesom będzie się powodzić, lecz z chwilą gdy naród zapragnie czytać więcej , zaczną Twoje interesy cierpieć ....Zaprawdę, gdy kto naukę Biblii pilnie bada i porówna z ,-- co się dzieje w naszych kościołach,znajdzie wkrótce sprzeczności i ujrzy ,że nasza nauka częściej jest z nią w wielkiej sprzeczności....Jest to przeto konieczne aby Pismo Święte od oczu narodu zostało usunięte, jednakze z wielką ostrożnością ażeby nie wywołać wrzawy """...( Tekst ten zachowany jest w Bibliotece Narodowej w Paryżu ).

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): pintapalec -

Dla mnie nieustającym genialnym cudem, jest głupota i zacofana średniowieczna ciemnota wierzących w kościół rzymskokatolicki..Największym cudem nad cudy ,jest to że wierzący katolicy, wierzą że zwykły człowiek, może zastępować i być równy w boskości synowi boga ,a nawet przewyższać go. I wysyłać zwykłych ludzi jako świętych do boskiego nieba.Nie jestem wierzący ale mnie to zawsze dziwiło i dziwi ,ten cud ( o którym w biblii nie ma wzmianki ) Że jakiś apostoł dostał upoważnienie od Jezusa na ogłaszanie jakichkolwiek wiernych jako świętych. I wysyłanie ich do nieba z pominięciem Boskiego Sądu Ostatecznego.Nawet w S.T sam bóg nie dał takiego upoważnienia ,ani Abrahamowi czy Mojżeszowi. Widać z tego że te nieomylne święte papy rzymskokatolickie,uważają się, że są ponad tym żydowskim bogiem i to oni jemu rozkazują ..A ten cud zwiększa się na cud cudów ,jak się poczyta historię jakich to papieży miał ten kościół katolicki, na tej swojej Stolnicy Apostolskiej. Czyżby ten bóg katolicki,nie wiedział i nie wie ,co się dzieje z jego i jego syna naukami,jak są fałszowane i przeinaczane?? I nie widzi kogo powołuje na swojego następcę i pośrednika na ziemi?? I że parafialne baranki i owieczki wierzą nie w to co jest w biblii..

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): pintapalec -

pintapalec Dla mnie nieustającym genialnym cudem, jest głupota i zacofana średniowieczna ciemnota wierzących w kościół rzymskokatolicki..Największym cudem nad cudy ,jest to że wierzący katolicy, wierzą że zwykły człowiek, może zastępować i być równy w boskości synowi boga ,a nawet przewyższać go. I wysyłać zwykłych ludzi jako świętych do boskiego nieba.Nie jestem wierzący ale mnie to zawsze dziwiło i dziwi ,ten cud ( o którym w biblii nie ma wzmianki ) Że jakiś apostoł dostał upoważnienie od Jezusa na ogłaszanie jakichkolwiek wiernych jako świętych. I wysyłanie ich do nieba z pominięciem Boskiego Sądu Ostatecznego.Nawet w S.T sam bóg nie dał takiego upoważnienia ,ani Abrahamowi czy Mojżeszowi. Widać z tego że te nieomylne święte papy rzymskokatolickie,uważają się, że są ponad tym żydowskim bogiem i to oni jemu rozkazują ..A ten cud zwiększa się na cud cudów ,jak się poczyta historię jakich to papieży miał ten kościół katolicki, na tej swojej Stolnicy Apostolskiej. Czyżby ten bóg katolicki,nie wiedział i nie wie ,co się dzieje z jego i jego syna naukami,jak są fałszowane i przeinaczane?? I nie widzi kogo powołuje na swojego następcę i pośrednika na ziemi?? I że parafialne baranki i owieczki wierzą nie w to co jest w biblii..


Gdyby wierzący w boga religianci ,czytali tą żydowską mitologiczną księgę, S.T ze zrozumieniem i logicznie pomyśleli, to doszli by do logicznego wniosku, względem grzechu. Kto pierwszy popełnił tzw. grzech??Ano w Żydowskim S.T. ( biblii) stoi jak byk ,że pierwszy i największy grzech popełnił jakiś bóg tzw. [b]Jahwe -,Jehowa -,Adonaj[ lub Allach. A tym wielkim grzechem jest to ,że ten wszechmocny i wszechmogący bóg stworzył najbardziej wybrakowane zwierze na ziemi "CZŁOWIEKA " I umieścił w nim wszystkie najgorsze cechy charakteru jakie tylko są.. PYCHĘ,PAZERNOŚĆ,MŚCIWOŚĆ,OBŁUDĘ, ZAZDROŚĆ, PEDOFILSTWO i najgorszą cechę charakteru ,SADYZM, zadowolenie z mordowania i torturowania innych ludzi nawet swoich najbliższych członków rodziny..I tłumaczenie tego że to robią w imieniu boga i na jego chwałę..Czyżby te wszystkie zbrodnicze wynaturzenia, były wynaturzeniami boskimi ?? I dlatego umieścił je w stworzeniu które stworzył ,"człowieku ??" Chyba tak, bo przecież w biblii napisane jest że stworzył człowieka na swoje podobieństwo.. „Ze wszystkich bogów, których ludzie czcili, Jahwe, bóg judeo-chrześcijańsko -islamski. jest najbardziej zazdrosny, najbardziej próżny, najbardziej okrutny, najbardziej niesprawiedliwy, najbardziej żądny krwi, najbardziej despotyczny, oraz najbardziej wrogi wobec ludzkiej godności i wolności…”. ---. Albo jest inna najprawdziwsza prawda. To nie bóg stworzył ludzi ,a ludzie szamani plemienni ( tzw. prorocy ) stworzyli boga lub bogów ,na swój wzór i swoje podobieństwo. Zeby mogli rządzić współplemieńcami strasząc ich zemstą i karą tych bogów za nieposłuszeństwo im jako przedstawicieli i pośredników do tych bogów..

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): Gość -

Bez wątpienia bardzo dużo można by napisać na ten temat. Dla mnie cały ten tekst, przez Ciebie opisany, jest czystą prawdą, bez cienia zakwasu. Z uwagi na fakt, iż temat jest mi dobrze znany, mogę z czystym sumieniem być spokojny, że znam prawdę biblijną. Jestem z tego dumny i żadne kłamstwo nie zagości w moim umyśle. Moje osobiste stwierdzenie jest tylko jedno i tu będę brutalny: Kościół Rzymsko-katolicki jest sektą i jedną z wielu religii fałszywych. A jeśli ktoś chce, może nienawidzić tego wpisu, że tak wyrażam się o kościele rzymskim. Tylko, że to, co napisałem też jest prawdą niezaprzeczalną i ma swoje uzasadnienie w Biblii. :))

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): pintapalec -

Ethan Bez wątpienia bardzo dużo można by napisać na ten temat. Dla mnie cały ten tekst, przez Ciebie opisany, jest czystą prawdą, bez cienia zakwasu. Z uwagi na fakt, iż temat jest mi dobrze znany, mogę z czystym sumieniem być spokojny, że znam prawdę biblijną. Jestem z tego dumny i żadne kłamstwo nie zagości w moim umyśle. Moje osobiste stwierdzenie jest tylko jedno i tu będę brutalny: Kościół Rzymsko-katolicki jest sektą i jedną z wielu religii fałszywych. A jeśli ktoś chce, może nienawidzić tego wpisu, że tak wyrażam się o kościele rzymskim. Tylko, że to, co napisałem też jest prawdą niezaprzeczalną i ma swoje uzasadnienie w Biblii. :))
Kto czytał prawdziwą historię powstania tzw.kościoła rzymskokatolickiego i walki o władzę biskupów rzymskich tzw. " papieży " .. Uzurpujących sobie zwierzchność nad całym ówczesnym tzw. chrześcijaństwem ,doprowadzili do wojen religijnych ,nieznanych przed powstaniem chrześcijaństwa..
HISTORIA SPORU O WŁADZĘ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAN I USTANOWIENIE
PRYMATU RZYMU JAKO STOLICY CHRZEŚCIJAŃSTWA ???
Już w Ewangelii czytamy o dwóch braciach, którym zapobiegliwa matka chciała zagwarantować eksponowane pozycje przy boku Jezusa (Mt 20, 21). Przepychanki między Apostołami dotyczyły właśnie najczęściej władzy i tego, kto może ostatecznie decydować w kwestiach zasadniczych: ideologicznych i dyscyplinarnych. Rywalizacja ośrodków, w których żyli chrześcijanie to nieustanne udowadnianie sobie nawzajem, która gmina jest większa i zacniejsza, który przywódca gminy jest mądrzejszy i ważniejszy. Szkodą dla prawdziwej wspólnoty chrześcijan okazała się niepohamowana ekspansja siły i władzy przywódców najbogatszej i uprzywilejowanej gminy - Rzymu. Przeobrażenie chrześcijaństwa żydowskiego w chrześcijaństwo pogańskie bierze swój początek w dominacji Rzymu i jego praw. Myśl o apostolskiej „tradycji” i „sukcesji” narodziła się w Starym Mieście i ugruntowała się tam około 360 roku, kiedy to Piotrowi i Pawłowi zaczęto budować pierwsze pomniki, czyniąc ich filarami władzy w Kościele. Na próżno szukać w przekazie biblijnym wzmianki o prymacie Rzymu czy rzymskiej gminy. Nie ma jej również w żadnym tekście datowanym na dwa pierwsze stulecia. Żaden biskup Rzymu pierwszych dwóch stuleci nie odwoływał się do tzw. obietnicy Piotrowej, która to wypisana czarnymi, trzymetrowymi literami na złotym tle, zdobi dziś kopułę Bazyliki na Watykanie: „Ty jesteś Piotr i na tej skale wybuduje mój Kościół” (por. Mt 16, 18).
Taki napis wykoncypowali i umieścili sobie tzw "papieże " łapczywi na władzę i mamonę,wbrew temu co jest zapisane w biblii..Dlatego też przez pierwsze setki lat zabraniali przepisywania i drukowania biblii dla czytania przez pospólstwo w narodowych językach..

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): Gość -

pintapalec
Ethan Bez wątpienia bardzo dużo można by napisać na ten temat. Dla mnie cały ten tekst, przez Ciebie opisany, jest czystą prawdą, bez cienia zakwasu. Z uwagi na fakt, iż temat jest mi dobrze znany, mogę z czystym sumieniem być spokojny, że znam prawdę biblijną. Jestem z tego dumny i żadne kłamstwo nie zagości w moim umyśle. Moje osobiste stwierdzenie jest tylko jedno i tu będę brutalny: Kościół Rzymsko-katolicki jest sektą i jedną z wielu religii fałszywych. A jeśli ktoś chce, może nienawidzić tego wpisu, że tak wyrażam się o kościele rzymskim. Tylko, że to, co napisałem też jest prawdą niezaprzeczalną i ma swoje uzasadnienie w Biblii. :))
Kto czytał prawdziwą historię powstania tzw.kościoła rzymskokatolickiego i walki o władzę biskupów rzymskich tzw. " papieży " .. Uzurpujących sobie zwierzchność nad całym ówczesnym tzw. chrześcijaństwem ,doprowadzili do wojen religijnych ,nieznanych przed powstaniem chrześcijaństwa..
HISTORIA SPORU O WŁADZĘ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAN I USTANOWIENIE
PRYMATU RZYMU JAKO STOLICY CHRZEŚCIJAŃSTWA ???
Już w Ewangelii czytamy o dwóch braciach, którym zapobiegliwa matka chciała zagwarantować eksponowane pozycje przy boku Jezusa (Mt 20, 21). Przepychanki między Apostołami dotyczyły właśnie najczęściej władzy i tego, kto może ostatecznie decydować w kwestiach zasadniczych: ideologicznych i dyscyplinarnych. Rywalizacja ośrodków, w których żyli chrześcijanie to nieustanne udowadnianie sobie nawzajem, która gmina jest większa i zacniejsza, który przywódca gminy jest mądrzejszy i ważniejszy. Szkodą dla prawdziwej wspólnoty chrześcijan okazała się niepohamowana ekspansja siły i władzy przywódców najbogatszej i uprzywilejowanej gminy - Rzymu. Przeobrażenie chrześcijaństwa żydowskiego w chrześcijaństwo pogańskie bierze swój początek w dominacji Rzymu i jego praw. Myśl o apostolskiej „tradycji” i „sukcesji” narodziła się w Starym Mieście i ugruntowała się tam około 360 roku, kiedy to Piotrowi i Pawłowi zaczęto budować pierwsze pomniki, czyniąc ich filarami władzy w Kościele. Na próżno szukać w przekazie biblijnym wzmianki o prymacie Rzymu czy rzymskiej gminy. Nie ma jej również w żadnym tekście datowanym na dwa pierwsze stulecia. Żaden biskup Rzymu pierwszych dwóch stuleci nie odwoływał się do tzw. obietnicy Piotrowej, która to wypisana czarnymi, trzymetrowymi literami na złotym tle, zdobi dziś kopułę Bazyliki na Watykanie: „Ty jesteś Piotr i na tej skale wybuduje mój Kościół” (por. Mt 16, 18).
Taki napis wykoncypowali i umieścili sobie tzw "papieże " łapczywi na władzę i mamonę,wbrew temu co jest zapisane w biblii..Dlatego też przez pierwsze setki lat zabraniali przepisywania i drukowania biblii dla czytania przez pospólstwo w narodowych językach..

=============================
Oczywiście i wyraźnie wynika nawet z samej Biblii, że nie ma na ziemi człowieka świętego, który by nie popełniał błędów. Najgorsze jest to, że te błędy to cecha ludzka zwana chciwością na władzę i pieniądze. KRK nie ma nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem i udowadnia to także od blisko 2-óch tysiącleci. Do dziś postawione dogmaty kościelne stanowią niemalże fundamenty wiary kościoła. Duchowieństwo o tym wie i w czasach obecnych najchętniej odebrali by ludziom możliwość czytania Biblii. Jaka szkoda, że jest już za późno - :) Czy można zatem dziwić się, że kościół nienawidzi każdego, kto jest dobrze obeznany z treścią Biblii? Swoim chamstwem i butnością dalej brną w kłamstwie, i aż dziw bierze, że ludzie tak wyedukowani, trzymają się tej katolickiej obłudy i głoszonej, przez duchowieństwo, herezji. Wynik jest właściwie tylko jeden: mimo iż mamy 21 wiek, ludzie nadal nie znają i nie rozumieją treści Biblii. Co gorsze, ludzie boją się Biblii, gdyż jest Ona zwierciadłem prawdziwego wnętrza człowieka. Obnaża wszystkie złe cechy ludzkie, ale nie skąpi też pouczeń, jaki naprawdę powinien być człowiek, chrześcijanin, wyznawca Boga Prawdziwego. Więc KRK poszedł na łatwiznę ku swojej obrzydliwej korzyści. :)
« Wróć do tematów
Użytkownicy poszukiwali
  • kosciol katolicki a biblia
Do góry strony: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,