• w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  Logos
  Blandare51 Resztę znajdziecie tu>

  Konwencja
  o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
  wobec kobiet i przemocy domowej


  konwencja stambulska pdf
  Wnet do Cię przybierzy rozdygotany Keramek piszcząc...fake news, on tak zawsze gdy czegoś nie rozumie bo jego życie w strachu jest niezbyt skomplikowane,

  Pan płaci sługa musi..... Keremek po prostu pracuje.......
 • w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  uznając, że przemoc domowa dotyka kobiety w większym stopniu, oraz że
  mężczyźni mogą również być jej ofiarami;


  uznając, że dzieci są ofiarami przemocy domowej, również jako świadkowie
  przemocy w rodzinie;  dążąc do stworzenia Europy wolnej od przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
  stanowią, co następuje:
 • w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  .....zauważając, że stałe łamanie praw człowieka podczas konfliktów zbrojnych, dotykające ludność cywilną, przede wszystkim kobiety, przybierające formę systematycznego stosowania na szeroką skalę gwałtów oraz przemocy seksualnej, powoduje eskalację przemocy ze względu na płeć zarówno w trakcie konfliktu, jak i po jego zakończeniu;.....
 • w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  ....uznając, z najwyższą troską, że kobiety i dziewczęta są często narażone na poważne
  formy przemocy takie jak: przemoc domowa, molestowanie seksualne, gwałt,małżeństwo z przymusu, tak zwane „przestępstwa w imię honoru” i okaleczanie narządów płciowych, które stanowią poważne naruszenie praw człowieka wobeckobiet i dziewcząt i główną przeszkodę w osiągnięciu równouprawniania kobiet i mężczyzn;
  ....
 • w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  ......uznając strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za przemoc ze względu na
  płeć, oraz fakt, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych
  mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą
  wobec mężczyzn pozycję;
  ......
 • w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  ............uznając, że przemoc wobec kobiet jest manifestacją nierównego stosunku sił
  pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków który doprowadził do
  dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych ostatnich, a także
  uniemożliwił pełną poprawę sytuacji kobiet;
  ...........
 • w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  ~idioto Blandare51 ~gość A dlaczego piszesz w liczbie mnogiej? To jest jeden dziennikarz.Masz rację. To nie praca zbiorowa. Lecz ten satyryk z palca sobie tego nie wyssał. Cały świat wie, że katowanie maluchów i żon to ciemnogrodzka specjalność.Akurat konwencja stambulska mówi o katowaniu homoseksualistów, a nie kobiet lub mężczyzn heteroseksualnych!Państwa członkowskie Rady Europy i inni sygnatariusze niniejszej konwencji:
  przywołując Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (CETS
  nr 5, 1950) oraz jej protokoły, Europejską kartę społeczną (CETS nr 35, 1961,
  zmieniona w 1996, CETS nr 163), Konwencję Rady Europy w sprawie działań
  przeciwko handlowi ludźmi (CETS nr 197, 2005) oraz Konwencję Rady Europy o
  ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w
  celach seksualnych (CETS nr 201, 2007);
  przywołując następujące rekomendacje Komitetu Ministrów dla państw
  członkowskich Rady Europy: rekomendację Rec (2002)5 o ochronie kobiet przed
  przemocą, rekomendację Rec (2007)17 o standardach i mechanizmach dotyczących
  równouprawnienia płci, rekomendację Rec (2010)10 o roli mężczyzn i kobiet w
  zapobieganiu konfliktom i ich rozwiązywaniu oraz w tworzeniu pokoju, a także inne
  istotne rekomendacje;
  biorąc pod uwagę rosnący zbiór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
  Człowieka, które wyznacza istotne standardy na polu przemocy wobec kobiet;
  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (1966),
  Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (1966),
  Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form
  dyskryminacji kobiet („CEDAW”, 1979) i protokół fakultatywny do niej (1999),
  a także ogólną Rekomendację nr 19 Komitetu CEDAW w sprawie przemocy wobec
  kobiet, Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka (1989) i protokoły
  fakultatywne do niej (2000). oraz Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych
  o prawach osób niepełnosprawnych (2006);
  uwzględniając Rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (2002);..........
  [b].........
  przywołując podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego, w
  szczególności konwencję genewską (IV) związaną z ochroną osób cywilnych w czasie
  wojny (1949) oraz protokoły dodatkowe nr 1 i 2 do niej (1997);
  potępiając wszelkie formy przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
  uznając, że realizacja równouprawnienia kobiet i mężczyzn de jure i de facto stanowi
  kluczowy element zapobiegania przemocy wobec kobiet;[
  /b]