• w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  ....uznając, z najwyższą troską, że kobiety i dziewczęta są często narażone na poważne
  formy przemocy takie jak: przemoc domowa, molestowanie seksualne, gwałt,małżeństwo z przymusu, tak zwane „przestępstwa w imię honoru” i okaleczanie narządów płciowych, które stanowią poważne naruszenie praw człowieka wobeckobiet i dziewcząt i główną przeszkodę w osiągnięciu równouprawniania kobiet i mężczyzn;
  ....
 • w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  ......uznając strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za przemoc ze względu na
  płeć, oraz fakt, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych
  mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą
  wobec mężczyzn pozycję;
  ......
 • w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  ............uznając, że przemoc wobec kobiet jest manifestacją nierównego stosunku sił
  pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków który doprowadził do
  dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych ostatnich, a także
  uniemożliwił pełną poprawę sytuacji kobiet;
  ...........
 • w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  ~idioto
  Blandare51
  ~gość A dlaczego piszesz w liczbie mnogiej? To jest jeden dziennikarz.
  Masz rację. To nie praca zbiorowa. Lecz ten satyryk z palca sobie tego nie wyssał. Cały świat wie, że katowanie maluchów i żon to ciemnogrodzka specjalność.
  Akurat konwencja stambulska mówi o katowaniu homoseksualistów, a nie kobiet lub mężczyzn heteroseksualnych!
  Państwa członkowskie Rady Europy i inni sygnatariusze niniejszej konwencji:
  przywołując Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (CETS
  nr 5, 1950) oraz jej protokoły, Europejską kartę społeczną (CETS nr 35, 1961,
  zmieniona w 1996, CETS nr 163), Konwencję Rady Europy w sprawie działań
  przeciwko handlowi ludźmi (CETS nr 197, 2005) oraz Konwencję Rady Europy o
  ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w
  celach seksualnych (CETS nr 201, 2007);
  przywołując następujące rekomendacje Komitetu Ministrów dla państw
  członkowskich Rady Europy: rekomendację Rec (2002)5 o ochronie kobiet przed
  przemocą, rekomendację Rec (2007)17 o standardach i mechanizmach dotyczących
  równouprawnienia płci, rekomendację Rec (2010)10 o roli mężczyzn i kobiet w
  zapobieganiu konfliktom i ich rozwiązywaniu oraz w tworzeniu pokoju, a także inne
  istotne rekomendacje;
  biorąc pod uwagę rosnący zbiór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
  Człowieka, które wyznacza istotne standardy na polu przemocy wobec kobiet;
  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (1966),
  Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (1966),
  Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form
  dyskryminacji kobiet („CEDAW”, 1979) i protokół fakultatywny do niej (1999),
  a także ogólną Rekomendację nr 19 Komitetu CEDAW w sprawie przemocy wobec
  kobiet, Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka (1989) i protokoły
  fakultatywne do niej (2000). oraz Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych
  o prawach osób niepełnosprawnych (2006);
  uwzględniając Rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (2002);..........
  [b].........
  przywołując podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego, w
  szczególności konwencję genewską (IV) związaną z ochroną osób cywilnych w czasie
  wojny (1949) oraz protokoły dodatkowe nr 1 i 2 do niej (1997);
  potępiając wszelkie formy przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
  uznając, że realizacja równouprawnienia kobiet i mężczyzn de jure i de facto stanowi
  kluczowy element zapobiegania przemocy wobec kobiet;[
  /b]
 • w temacie Duńczycy naśmiewają się z Polaków

  W: Hydepark
  ~gość A dlaczego piszesz w liczbie mnogiej? To jest jeden dziennikarz.
  Masz rację. To nie praca zbiorowa. Lecz ten satyryk z palca sobie tego nie wyssał. Cały świat wie, że katowanie maluchów i żon to ciemnogrodzka specjalność.
 • w temacie Szydło wyszło z worka....

  W: Polityka
  ~gość Brawo ! Dalej gadasz sam ze sobą! :) W tej Szwecji to wychodzisz na ogród, czy się boisz swojego kota. :)Bardzo lubię rozmawiać z inteligentnymi......
 • w temacie Szydło wyszło z worka....

  W: Polityka
  Blandare51 Blandare51 Wstrząsające statystyki. Rośnie przemoc wobec dzieci. ... aktów przemocy wobec dzieci za rok 2018 odnotowały poza tym 98 przypadków usiłowania zabójstwa dzieci. Policja zarejestrowała ponadto 4129 przypadków, w których wszczęto dochodzenie ze względu na znęcanie się nad dziećmi
  27.000 dzieci trafia co roku do szpitala na skutek urazu mózgu, powstałego w wyniku ingerencji osób trzecich..........
  Czy ktoś bada związek w/w przypadków z wprowadzeniem 500+ i rządów PiS?
 • w temacie Szydło wyszło z worka....

  W: Polityka
  Blandare51 Wstrząsające statystyki. Rośnie przemoc wobec dzieci. ... aktów przemocy wobec dzieci za rok 2018 odnotowały poza tym 98 przypadków usiłowania zabójstwa dzieci. Policja zarejestrowała ponadto 4129 przypadków, w których wszczęto dochodzenie ze względu na znęcanie się nad dziećmi
  27.000 dzieci trafia co roku do szpitala na skutek urazu mózgu, powstałego w wyniku ingerencji osób trzecich..........
 • w temacie Szydło wyszło z worka....

  W: Polityka
  Wstrząsające statystyki. Rośnie przemoc wobec dzieci. ... aktów przemocy wobec dzieci za rok 2018 odnotowały poza tym 98 przypadków usiłowania zabójstwa dzieci. Policja zarejestrowała ponadto 4129 przypadków, w których wszczęto dochodzenie ze względu na znęcanie się nad dziećmi